Logga in

Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Grandivent.se/Thörne Fest & Event AB och dig när du bokar via Grandivent.se. Avtalet gäller köp av produkter och tjänster som våra tjänsteleverantörer annonserar ut på hemsidan.
 

Ansvarig arrangör

Ansvarig Arrangör är Thörne Fest & Event AB (Grandivent.se), Org.nr: 559301-0597. Thörne Fest & Event AB förmedlar Produkter och tjänster via www.grandivent.se

Bokning och bokningsbekräftelse

För att boka/ingå avtal med Thörne Fest & Event AB appliceras en åldersgräns på 18 år om ingen högre
åldersgräns anges vid bokningstillfället och på bokningsbekräftelsen. Uppfyllande av
åldersgräns är ett krav för att få tillträde till bokad produkt och- eller tjänst.


Som förmedlare är vi skyldiga att se till att:
● du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
● du får handlingar och uppgifter om var produkten levereras/hämtas i god tid.
● bokad produkt och- eller tjänst stämmer med beskrivningen.
● du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

Thörne Fest & Event AB (Grandivent.se) ansvarar inte för löften som tjänsteleverantören eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt
till dig utan Grandivents vetskap och som Grandivent inte känt till eller borde känna till. (Se till att
få sådan överenskommelse skriftlig och undertecknad av ägare eller kontaktperson.)
Om du inte är nöjd med hela eller delar av din bokning, så är det Grandivent du skall vända
dig till. Läs mer om detta nedan.

Betalning
Alla priser på hemsidan anges inklusive moms. Betalning av din bokade tjänst/produkt skall ske inom den tidsintervall som tjänsteleverantören har angett. När tiden löper ut avbryts bokningen och du riskerar att gå miste om din bokade tjänst/produkt.

När blir bokningen bindande?
Både du, Grandivent och tjänsteleverantören är bundna till avtalet så snart du har betalat hela eller delar av bokningen och tjänsteleverantören har bekräftat bokningen.

Avbokning
Avbokning skall ske genom att först kontakta den tjänsteleverantör vars tjänster du önskar avboka, och sedan Grandivents kundservice. Regler och villkor kring avbokning av din tjänst hittar du hos respektive tjänsteleverantör. Vanligtvis kan du avboka kostnadsfritt senast 4-7 dagar innan ditt bokade datum. Avbokning gäller endast efter mottagen bekräftelse från Grandivent.se
OBS. Avbokningen gäller ej om den endast görs direkt till Grandivent.se eller leverantör av bokad produkt/tjänst.

Avbokningskostnader (Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller)
Vissa tjänsteleverantörer tillåter avbokning mot att du betalar deras avbokningskostnader.
Det är ditt ansvar som kund att läsa den information som din valda tjänsteleverantör anger på sina tjänster eller sin egna hemsida.

 

 

Kundens rättigheter

Om Grandivent.se och dess tjänsteleverantörer inte tillhandahåller produkten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en likvärdig produkt, så har du rätt att säga upp avtalet. Grandivent.se och dess tjänsteleverantörer måste då betala tillbaka allt det du betalat för din bokning och ersätta dig för dina styrkta och
rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av produkten. I stället för
att säga upp avtalet, kan du begära att Grandivent.se och dess tjänsteleverantörer sätter ned avgiften. Om du har klagomål
ska du framföra dem till Grandivent.se snarast möjligt.

Kundens skyldigheter
Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du erhållit den.
Överensstämmer den inte med vad du har beställt måste du inom 24 timmar kontakta Grandivent.se samt tjänsteleverantören för att antingen rätta till bokningen eller avbryta den.

Du måste följa de ordningsregler, anvisningar och
bestämmelser som gäller för din bokade tjänst. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på produkten/lokalen och dess eventuella inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
Du får inte använda produkten/lokalen till något annat än vad som avtalades vid bokningen.

Övrigt
Utöver dessa villkor gäller även de villkor som anges på din tjänsteleverantörs hemsida.
Vid frågor kan du alltid välja att kontakta din tjänsteleverantör.

Personuppgiftslagen
Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Thörne Fest & Event AB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Thörne Fest & Event AB har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren samt att administrera och behandla eventuella skador.
Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och
betalningstjänster. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar
samt med nyhetsbrev innehållande nyheter och erbjudanden.
Läs mer på www.datainspektionen.se

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om produkten inte kan tillhandahållas på
grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i
vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som
varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att snarast möjligt
betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av produkten.
För det fall evenemanget inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens
kontroll, som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet
ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är
arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även
om evenemangets inställande beror på någon som arrangören anlitat.

Reklamation och avhjälpande
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Eventuellt klagomål måste omgående
framföras till Thörne Fest & Event AB (Grandivent.se). Möjlighet till rättelse kan minska om detta inte sker inom skälig tid.
Om vi inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden
(ARN). Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för
researrangörer och konsumenter. Adressen är: Allmänna Reklamationsnämnden, Box
174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)

Thörne Fest & Event AB (Grandivent.se) följer ARNs rekommendationer och fastslagna beslut.
Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.